Zag net een artikel voorbij komen in het Friesch Dagblad over klimaat, Atsma en zijn opdracht aan ondergetekende. Het lijkt een soort hoofdredactioneel. Het is bijna verbazingwekkend neutraal. Ik heb nu geen tijd om er uitgebreider op te reageren en geef het hieronder gewoon integraal weer. Het artikel roept de vraag op: are the times really changing?

Helderheid nodig in de klimaatdiscussie
Het was een bericht dat in de marge, maar dat toch iets laat zien van een kantelende trend in de discussie over klimaatverandering: staatssecretaris Joop Atsma heeft een zogenoemde klimaatscepticus, de chemicus Marcel Crok, benoemd als adviseur. Crok is auteur van het veelgelezen boek De staat van het klimaat, waarin hij vraagtekens stelt bij sommige opvattingen van het wetenschappelijk klimaatforum van de VN IPCC.
Klimaatsceptici bestrijden meestal niet dat het deze eeuw warmer is geworden, maar ze zeggen dat het onbewezen is dat menselijk handelen de oorzaak is. Bovendien lijkt de opwarming tien jaar geleden te zijn gestopt of in ieder geval veel trager te verlopen dan de verontrustende klimaatmodellen en de veel bekeken film van Al Gore ons doen willen geloven.
Ze bestrijden eveneens de grote nadruk die door het IPCC wordt gelegd op CO2-uitstoot en de gevolgen daarvan. Onder de druk van de wetenschap zijn beleidsmakers overal ter wereld overgegaan op dure maatregelen die de uitstoot moeten tegen gaan, terwijl onbewezen is of die maatregelen enig effect zullen sorteren. Nadelen zijn in ieder geval direct zichtbaar: zo verwacht Schiphol dat de CO2-taks vele honderden banen zal kosten.
Het kenmerk van onderdelen van de klimaatdiscussie is dat het er soms onfris aan toe gaat. Wetenschappers spelen op man en verketteren elkaar soms. Daarnaast wordt overgegaan tot illegale maatregelen als diefstal en omkoping. Zo is in de VS ophef ontstaan over betalingen aan sceptische wetenschappers door de conservatieve denktank Heartland, die ook een campagne zou coördineren die de besluitvorming over klimaatmaatregelen moet ontregelen. Eerder werden interne mails van een Engels klimaatonderzoeksbureau door sceptici openbaar gemaakt, bedoeld om het bureau in diskrediet te brengen.
De klimaatdiscussie is in hoge mate gepolitiseerd. Daardoor is het moeilijk om resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed te beoordelen. Daarnaast heerst er ook onder wetenschappers verwarring. Zo is er nog steeds geen eenduidige definitie van wat het ‘klimaatprobleem’ eigenlijk is. Dezelfde onderzoeksgegevens leiden soms tot tegenovergestelde conclusies. Voor mensen die zich wetenschappelijk met het klimaat bezig houden is het al moeilijk, voor de geïnteresseerde krantenlezer is er vaak nauwelijks een touw aan vast te knopen.
Staatssecretaris Atsma wil nu met een aantal maatregelen meer helderheid krijgen over de stand van zaken door onder meer het houden van een wetenschappelijke conferentie en een inhoudelijke en zakelijke discussie op internet, georganiseerd door het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast is Crok gevraagd is substantieel tijd te besteden aan het leveren van commentaar op het komende IPCC-rapport over het klimaatsysteem.
Het is naïef te denken dat de voorgestelde maatregelen direct een eenduidig antwoord zullen geven op dé grote vraag van de klimaatdiscussie: is de mens de oorzaak? Maar het is al een hele winst als er meer helderheid komt over vraagstelling, methodes en definities. De belangen die op het spel staan zijn groot: het gaat om de leefbaarheid op aarde en de besteding van vele miljarden euro’s afkomstig van bedrijven en burgers.

0 0 stemmen
Artikel waardering